ဟိုတယ္၊ တည္းခိုခန္း လုပ္သားမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး ျပႆနာ

ဟိုတယ္၊ မိုတယ္၊ အင္း၊ တည္းခိုခန္းေတြမွာ အလုပ္လုပ္ၾကရသူေတြအဖို႔ ဧည့္သည္ေရာက္ရင္ ေရာက္တဲ့ အေလ်ာက္ အလုပ္မ်ားတတ္ပါတယ္။ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္၊ အင္းတို႔မွာ လုပ္ကိုင္ၾကတဲ့ လုပ္သားေတြဟာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ ရွိရပါမယ္။ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္တဲ့ သင္တန္းေတြ တက္ရပါမယ္။ ဟိုတယ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း ေတြ႔ႀကံဳရနိုင္တဲ့ ဓာတုပစၥည္း၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လုပ္ငန္းခြင္အႏၲရာယ္မရွိေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းပိုင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးမႈ၊ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္ကင္းစြာ သံုးစြဲနိုင္ေရး စသျဖင့္ အေဆာက္အဦအတြင္း သိသင့္တဲ့ ဓာတုပစၥည္း၊ လွ်ပ္စစ္နွင့္ ယႏၲရား၊ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္၊ အေရးေပၚစက္၊ အေရးေပၚေလွကား၊ မီးသတ္သင္တန္း စသျဖင့္ သိရွိလိုက္နာသင့္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားတက္သိကၽြမ္းက်င္ဖို႔ သင္ယူ ေလ့က်င့္ေစရမွာ ျဖစ္တယ္။ သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားအေနနဲ႔ ထိေရာက္တဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရရွိေစဖို႔ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး…