ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ Absenteeism

Absenteeism ဆိုတာဘာလဲ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဟာ လုပ္ငန္းခြင္ကေန အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ပံုမွန္ပ်က္ကြက္ေနျခင္းကို Absenteeism လို႔ေခၚပါတယ္။ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေနနဲ႔ တစ္ႏွစ္မွာ ခြင့္ရက္အနည္းငယ္ ယူျခင္းက ပံုမွန္အေျခအေနျဖစ္ေပမယ့္ လိုအပ္တာထက္ပိုၿပီး အလုပ္ပ်က္ကြက္ျခင္း ကေတာ့ လုပ္ငန္းရဲ႕ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို က်ဆင္းေစၿပီး ဘ႑ာေရးပိုင္းကိုလည္း ထိခိုက္ေစရံုသာမကပဲ အျခားေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကိုလည္းျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။  ဘယ္လိုအေၾကာင္းရင္းေတြက Absenteeism ကို ျဖစ္ေစသလဲ Absenteeism ကို ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိတဲ့အနက္ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြက အဓိကက်တဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းကိုယ္တိုင္ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ျခင္း မိသားစုဝင္မ်ား ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္သျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ရျခင္း လုပ္ငန္းခြင္၌ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း အလုပ္တာဝန္မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးျခင္း စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းျခင္း Absenteeism က လုပ္ငန္းခြင္ကို ဘယ္လိုထိခိုက္ေစႏိုင္သလဲ Absenteeism ဟာ အဓိကအားျဖင့္ လုပ္ငန္းရဲ႕ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းအား (productivity)…