က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ပံ့ပိုးေပးမယ့္ နည္းပညာ

အေမရိကန္ႏိုင္ငံေဆးရံုမ်ားဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၏အဆိုအရ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေသာ ေဆးရံုမ်ားတြင္လူနာမ်ားအေပၚ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ရန္အတြက္ Telehealth ေခၚ (နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ) ကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးျမႇင့္အသံုးျပဳ၍ ႀကိဳးပမ္းေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ လူနာမ်ားအဖို႔ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေဆးရံု၊ေဆးခန္းမ်ားထိ သြားေရာက္ ကုသခံယူရန္မလိုဘဲ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရယူလိုက္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာ သက္သာေစရန္ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ခ်ိန္ခါတြင္ ကမ႓ာအႏွံ႔အျပား၌ Telehealth နည္းပညာသည္ လူအမ်ားစု၏ လက္တစ္ကမ္းသို႔ မိုဘိုင္းဖုန္းကြန္ရက္မ်ားမွတဆင့္ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူႏွင့္ လက္ခံသူ အၾကားအနီးဆံုးေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္ ေပါင္းကူးတံတားသဖြယ္ျဖစ္လာသည္။ ကမ႓ာအရပ္ရပ္ရွိ ေဆးရံုေဆးခန္းႀကီးမ်ားတြင္လည္း Telehealth နည္းပညာကို တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္လာျခင္းျဖင့္ ရပ္နီး ရပ္ေဝးမွလူဦးေရမ်ားစြာတို႔အတြက္ အခ်ိန္ပိုင္းအတြင္း ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈ လႊမ္းျခံဳလာႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေသာေစာင့္ေရွာက္မႈကို လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တိုင္း ရရွိႏိုင္ ျခင္း၊ ေနရာေဒသမ်ားစြာသို႔ လႊမ္းျခံဳႏိုင္ျခင္းျဖင့္ လူထုတစ္ရပ္လံုး၏…