က်န္းမာမွသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္မွာ အေသအခ်ာ

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ႀကီးမားသည့္အေထာက္အပံ့ကို ေပးသည္မွာ ေကာင္းမြန္သည့္ဘ႑ာေရးစနစ္ျဖစ္ သည္။ အဆိုပါစနစ္သည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈတို႔တြင္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ဆံုးရႈံးမႈကို ေလ်ာ့ပါးေစ သည္။ ဘ႑ာေရးက႑သည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူႏွင့္ စုေဆာင္းသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၾကားမွ ျဖည့္ဆည္း ေပးျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးက႑ဖြ႔ံၿဖဳိးတုိးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳသည္။ ၁၉ ရာစုမွ စတင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ ဘဏ္လုပ္ငန္းသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အစိုးရပိုင္ဘဏ္ ၄ ခု၊ အစိုးရတစ္ပိုင္းပိုင္ ဘဏ္ ၃ ခု၊ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၁၆ ခုႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ၉ ခုတို႔သည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကအခန္းမွ ပါ၀င္ လႈပ္ရွားေနၾကသည္။ အဆိုပါ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာလည္ပတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အဓိကအေရးပါေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကုိ ခ်န္လွပ္ထား၍ မျဖစ္ေပ။ ဘဏ္လုပ္ငန္း၏ အခန္းက႑အသီးသီးတြင္ ပါ၀င္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း…